Fungerar hemstädning i Stockholm?

Om man ser till vart i Sverige som rut-avdraget används som allra mest så kan man se hur en klar övervikt ligger hos de personer som bor i större städer. Stockholm, Malmö och Göteborg skiljer sig samtliga från övriga Sverige och bland dessa städer så är det också huvudstaden som sticker ut ytterligare lite grann. Att privatpersoner kan använda sig av sitt rut-avdrag för att få sitt hem städat, sina fönster putsade eller sina kläder tvättade av en professionell städfirma är helt enkelt något som verkar tilltala den urbana människan mer än den person som bor i en mindre stad. Här ska man direkt säga att det inte handlar om att en person som bor i Stockholm är latare eller mer bekväm utan man ska istället se till andra faktorer som spelar en större roll i valet om hemstädning mot rut-avdraget.

Först och främst så handlar det här om hur Stockholm är uppbyggt och hur lång tid det tar att åka genom staden. Att exempelvis ta sig till- och fram sitt arbete kan komma att ta upp till två timmar dagligen – beroende på vart man bor naturligtvis – och det här är således två timmar som man inte får igen. Två timmar som måste gå ut över någonting annat och i det här fallet så blir det i många fall städningen som drabbas. Detta speciellt om man ser till de familjer som har små barn och två stycken vuxna som befinner sig i sina respektive karriärer. Kan en sådan familj ta hjälp med sin hemstädning och dessutom få det hela billigare – tack vare rut-avdraget – så är det också klart att många väljer den lösningen. Detta som en förklaring till varför man ser en majoritet av rut-användandet i Stockholm.

Kort sagt; många småbarnsfamiljer i Stockholm har inte den tid som krävs för att sköta sin egen städning och genom att använda sig av professionell hjälp i form av en städfirma så får man också sitt liv att flyta lite smidigare och mer friktionsfritt. Det som man kan säga om ska utvärdera hur rut-avdraget fungerat är att det – åtminstone i Stockholm – alltså fyllt en stor funktion där de flesta användarna av detta verkar vara väldigt nöjda och belåtna med den service de fått.

Frågan blir här vad som händer i framtiden då det hela blir betydligt dyrare i och med att denna skattesubvention kommer att halveras vid årsskiftet? Många spår nämligen att privatpersoner i Stockholm kommer att sluta använda denna tjänst i och med att priset höjs eller – och detta är betydligt värre – att man kommer att fortsätta betala samma städfirma för sin hemstädning; men detta gång utan att betala någon skatt.

Hur kommer det att fungera utan rut-avdraget?

Om vi först backar bandet till hur tankegången såg ut då man införde rut-avdraget så handlade det mycket om att försöka få bort den stora andel av svarta jobb som florerade i städbranschen. Detta i kombination med att man ville skapa fler arbetstillfällen gjorde att rut-avdraget såg dagens ljus. Risken finns här att man återgår till det som var legio innan – det vill säga; privatpersoner i Stockholm och andra större städer kommer att fortsätta betala för sin hemstädning men då i form av ett brunt kuvert vars innehåll aldrig når vår statskassa.

I detta ligger även en klar försämring för de som i dagsläget är anställda hos ett städföretag – man tappar en pensionsgrundad inkomst, man går miste om försäkringar och man får det helt enkelt sämre och otryggare. I slutändan så kommer halveringen av rut-avdraget således till stor del att slå till dem som gynnats av det – de anställda som i dagsläget fått en bättre och mer gynnsam arbetssituation.

Det bästa vore naturligtvis att de personer i exempelvis Stockholm som idag använder sitt rut-avdrag för hemstädning även gör detta i fortsättningen, även om det då kommer att kosta lite mer pengar. Det finns en sak som talar lite för det också; nämligen att städtjänster i Stockholm – även med ett halverat rut-avdrag – ändå är relativt billiga.

Hemstädning är billigt i Stockholm

Det som skett i samband med rut-avdraget är alltså att fler människor i storstäderna börjat anlita städföretag för hushållsnära tjänster och att denna ökning också har gjort att fler företag vågat sig in i branschen. Denna ökning har i sin tur fött en konkurrenssituation som lett till att priserna blivit lägre. Även utan rut-avdraget så kan man således i Stockholm få hjälp med sin hemstädning utan att det kostar så mycket pengar. Detta är det som talar för att städföretag i Stockholm även i fortsättningen ska kunna hitta lönsamhet trots ett halverat rut-avdrag.

Naturligtvis är detta bara spekulationer och visst är det så att många av dem kommer att gå en skakig framtid till mötes. Men; ett städföretag i Stockholm som byggt upp en stabil bas för hemstädning hos familjer under den tid som skattesubventionen varit så generös som idag kommer att ha en större chans att överleva även efter att nyårsklockorna klämtat. Kan man hålla en rimlig prisnivå även fortsättningsvis samt fortsätta leverera samma höga kvalitet på jobben man utför så har man en god möjlighet att kunderna fortsätter att komma; om än i en lite mindre skala.

Till syvende och sist så handlar det trots allt om hur exempelvis Stockholm är uppbyggt och hur familjer disponerar sin tid. De två timmarna som försvinner dagligen i form av pendling kommer knappast att försvinna och en småbarnsfamilj som haft hemstädning som en viktig bit i sitt livspussel står här inför ett val vid årsskiftet. Antingen så betalar man lite mer pengar för denna bekvämlighet eller också så får man vara beredd att viga sina helger åt att städa och tvätta. Vi får hoppas att alternativet att betala sin hemstädning svart inte övervägs överhuvudtaget.

13 Feb 2023