Unik överlåtelsebesiktning från Besiktningsexperten

Ska du köpa ett hus så är det av stor vikt att allting sker på rätt sätt. Ett hus kan se bra ut på utsidan och vid första anblick – men hur mår huset egentligen? Finns det några fel som inte syns, finns det fel- och brister i konstruktionen och kan det uppenbara sig framtida kostsamma renoveringar?

För att få ett klart och tydligt svar på dessa frågor krävs det en överlåtelsebesiktning.

Din och din familjs största affär i livet kommer förmodligen att vara ert husköp och därför är det viktigt att ni ser till att ingenting går fel. Hur ser husets status ut, finns det några fel som du inte upptäckt och hur mår egentligen huset?

Frågor som kan vara svåra att svara på för en privatperson.

Hur en vanlig överlåtelsebesiktning ser ut

En besiktningsman går igenom den dokumentation som presenteras i förhand. Därefter kommer denne till ert hus och påbörjar en okulär besiktning av huvudbyggnaden där han kontrollerar alla utrymmen som är tillgängliga. Det vill säga – besiktningsmannen kontrollerar luckor, öppningar och andra utrymmen som går att exempelvis krypa in genom. Då detta är gjort så kommer besiktningsmannen i fråga att beskriva sina upptäckter för dig, förklara eventuella fel och vad som krävs för att åtgärda dessa. Dessa kommer att sammanfattas i ett utlåtande till dig i efterhand.

Vissa besiktningsmän kan erbjuda en annan metod enligt följande:

Steg 1. Innan besiktningen: En besiktningsman kommer till ert hus och går – tillsammans med er – igenom all dokumentation av fastigheten.

Vid den gemensamma genomgången av dokumentationen så kommer en tyngdpunkt att läggas på de senaste tio åren; har det genomförts ett entreprenadarbete under denna period så kontrolleras att det finns relevant dokumentation gällande detta, samt att det fortfarande kvarstår garanti.

Har exempelvis ett badrum renoverats så ska det finnas tydligt presenterad dokumentation gällande detta arbete.

Steg 2. Besiktningen: De påbörjar en okulär fastighetsbesiktning av huvudbyggnaden. Med "de" menas här besiktningsmannen, köparen och säljaren. För dem är det nämligen viktigt att de gemensamt och löpande kan förklara vad vidser, påpekar upptäckter rörande risker med konstruktionen och eventuella fel i fastigheten allteftersom.

Det de gemensamt gör är att de besiktigar alla utrymmen – luckor, öppningar och liknande – samt de som i övrigt är krypbara. Att både säljare och köpare av huset är närvarande vid överlåtelsebesiktningen fäster de stor vikt vid.

Steg 3: Efter besiktningen: De går gemensamt igenom det som de upptäckt och vilka eventuella fel och brister rörande konstruktionen som uppenbarat sig och därefter sammanställer de detta i ett protokoll.

Här kommer de även att ge dig som kund en riskanalys gällande de noterande anmärkningar och i detta kommer även ett förslag på en underhållsplan att ingå. Denna underhållsplan kan du sedan använda dig av för att i framtiden veta vad som ska prioriteras och därigenom lättare planera underhåll på ett optimalt och mer kostnadseffektivt sätt.

Har du beställt fuktmätning så kommer du att få ett protokoll av fuktvärden i material och riskbedömning gällande dessa uppmätta värden.

Besiktningsutlåtandet kommer därefter att skickas till er - via mejl - och ni har åtta dagar på er att noggrant läsa igenom utlåtandet och kontakta besiktningsförrättaren med era eventuella frågor. Först därefter kommer protokoll och ett besiktningsutlåtande att skickas av den besiktningsman som gjort förrättningen.

Utlåtandet är juridiskt bindande endast till dig som kund.

Detta bör ingå i en överlåtelsebesiktning

Insida:

 • Besiktning av alla rum och ytor som är tillgängliga
 • Samtliga rum kontrolleras enskilt och noggrant
 • Kontroll av ytskikt
 • Kontroll av fönsteromfattningar och insida av fönster
 • Kontroll av golv och tak
 • Eventuella slitsluckor öppnas och kontrolleras
 • Strömbrytare, eluttag och kopplingsdosor avsynas
 • Krypgrund, kryptak samt kattvind kontrolleras om det är möjligt
 • Elcentral med elschema kontrolleras
 • VA-kopplingar, blandare och avloppsrör avsynas
 • Dörrar kontrolleras
 • Vid upptäckt av skador som kan komma av fukt kommer en fuktmätning att föreslås

Utsida:

 • Mark i anslutning till fastigheten avsynas
 • Sockel och fasad kontrolleras
 • Eventuella balkonger/verandor kontrolleras
 • Takfot, luftspalter och ventilationsraster kontrolleras
 • Tak kontrolleras
 • Plåtarbeten - inklusive hängrännor och stuprör – kontrolleras

En förutsättning för en besiktningsman är att hans arbete kan ske på ett säkert sätt. Det vill säga – ytor måste gå att besiktiga utan att besiktningsmannen riskerar att skada sig.

Dessa saker går dock att få som tillägg

 • Mark som inte har ett omedelbart och tydligt samband med byggnaden
 • Installationer som rör el-, vatten-, värme-, sanitet-, vitvaror- eller skorsten.
 • Provtryckning, radonmätning och fuktmätning